Integritetspolicy.

Ditt förtroende är av yttersta vikt för oss, och vi lägger därför stor vikt på att skydda din integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder information om våra användare, och hur vi skyddar våra användares integritet.

Behandling av personuppgifter sker inom ramen för Försäkringsarkivet Nordiska AB, med organisationsnummer 559966-4153. Försäkringsarkivet Nordiska AB är kallat Försäkringsarkivet eller bolaget i denna integritetspolicy och övriga media och dokumentation som bolaget kontrollerar.

Bolaget värnar om din personliga integritet och Bolaget är personuppgiftsansvarig. Bolaget har rätt och i vissa fall skyldighet att spara dina personuppgifter i syfte att leverera önskad tjänst inklusive tillhandahålla dig statistik över försäkringsanvändning. Bolaget kan även komma att inhämta uppgifter från offentliga register.

Dina personuppgifter hanteras och skyddas i enlighet med PUL (Personuppgiftslag 1998:204) samt Dataskyddsförordningen. Du har alltid rätt att begära utdrag av de personuppgifter som har använts, begära ändringar av felaktiga eller irrelevanta uppgifter, invända mot att personuppgifterna används för direktmarknadsföring, invända mot att personuppgifterna används för automatiserat beslutsfattande och profilering eller att dessa raderas helt och hållet. En ansökan om registerutdrag ska göras skriftligen och du har rätt att en gång per år få ett registerutdrag utan kostnad. Kontaktinformation till Bolaget finns längst ner i integritetspolicyn. Bolaget kan i vissa fall spela in eller på annat sätt dokumentera din kommunikation med oss. Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter har hanterats felaktigt av Bolaget.

Vilka uppgifter behandlar bolaget om dig?

Vi samlar in information om dig när du registrerar ett användarkonto och när du använder våra tjänster. Uppgifterna kan kompletteras med tillgänglig information från samarbetande försäkringsbolag och andra tredje parter. För att ge dig en tydlig bild av hur personuppgiftsbehandlingen går till har vi delat in personuppgifterna i tre kategorier utifrån hur de samlas in:

A) Uppgifter som du själv lämnar till oss

När du registrerar dig som användare eller utför andra aktiviteter inom ramen för Tjänsten lämnar du uppgifter om dig själv såsom namn, personnummer, telefonnummer, adress och e-postadress. Personuppgifter i den här kategorin utmärks av att du aktivt lämnar dem till oss genom att t.ex. fylla i webbformulär, uppdatera din profil eller kommunicera med oss via epost.

Den information som du själv hämtar in från vissa försäkringsbolag gällande dina försäkrade objekt, så som försäkringspremie, boyta, bilmodell, antal personer i hushållet, barnens namn och andra likartade uppgifter.

B) Personuppgifter som samlas in när du använder Tjänsten

När du använder Tjänsten registrerar vi information om din användning. Denna information omfattar vilka sidor du besöker och hur du beter dig på webbplatsen och i mobil applikationen. Informationen kan delas upp i följande kategorier:

Teknisk information om din enhet och Internet-anslutning

Genom serverloggar och andra verktyg registrerar vi information om enheten du använder och hur den är uppkopplad till Tjänsten. Denna information kan omfatta operativsystem, webbläsarversion, IP-adresser, cookies och unika identifieringsfiler.

Information om hur du använder tjänsterna; användarbeteende

När du installerar, uppdaterar, hämtar in data och utför andra liknande åtgärder i Tjänsten eller använder Tjänsten i övrigt, registreras denna aktivitet automatiskt i våra dataloggar.

Information som resultat av ditt användande av tjänsten

Den information som vi hämtar in från försäkringsbolag gällande dina försäkrade objekt, så som försäkringspremie, boyta, bilmodell, antal personer i hushållet, barnens namn och andra likartade uppgifter.

Cookies och annat innehåll som lagras lokalt på din enhet

När du använder Tjänsten försöker vi med olika verktyg att känna igen dig och lära oss mer om dig som användare. Vi använder exempelvis cookies (kakor) för att du inte ska behöva logga in varje gång du besöker vår webbplats. När du laddar ner Bolagets app på din mobiltelefon, surfplatta eller annan utrustning behöver Bolaget lagra och hämta viss teknisk information från utrustningen för att Bolaget ska kunna tillhandahålla och uppdatera Tjänsten. Genom att ladda ner appen samtycker du till att Bolaget lagrar och hämtar viss teknisk information från utrustningen. Om du inte längre önskar att Bolaget lagrar och hämtar den tekniska informationen måste du avinstallera appen. När du själv hämtar ner försäkringsinformation från din försäkringsgivare lagras informationen på din lokala enhet som sedan skickar den vidare till oss. Du kan läsa mer om hur vi använder cookies under punkt 3.0

C) Uppgifter från andra källor

Vi kan från tid till annan få information från andra källor, vanligtvis våra partners, mätverktyg och andra leverantörer. Information från andra källor kan t ex omfatta adressdata från adressregister.

Hur länge har vi kvar dina uppgifter?

Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen såsom de beskrivs i denna integritetspolicy. Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för. Bolaget kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Bolagets rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process

Varför behandlar Bolaget uppgifter om dig?

Huvudsakligen behandlar Bolaget personuppgifter i syfte att bygga ditt försäkringsarkiv, konkurrensutsätta dina försäkringar samt presentera statistik kopplad till försäkringar.

Personuppgifterna används till att tillhandahålla, administrera, utveckla och anpassa Tjänsten och dess funktionalitet, att säkerställa kundkännedom, att administrera kundförhållandet med dig, samt för att uppfylla säkerhets- och andra författningsreglerade krav. Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling.

Vem delar vi uppgifterna med?

För att kunna konkurrensutsätta dina försäkringar behöver vi delge dina personuppgifter till samarbetande försäkringsföretag. Vi kommer inte att dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som anges i denna integritetspolicy om vi inte är skyldiga att göra det till följd av rättslig skyldighet eller om vi först har fått ditt samtycke.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Bolagets rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem. Bolaget kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Bolagets räkning, t.ex. våra IT-leverantörer. Det är dock alltid Bolaget som ansvarar för att dina personuppgifter behandlas på rätt sätt.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Om vi överför dina personuppgifter till tredje land, d.v.s. land utanför EU/EES kommer vi att ingå avtal och vidta andra åtgärder för att skydda dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagkrav.

Cookies

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats och i vår Tjänst. För att uppnå bästa möjliga funktionalitet samlar vi in olika typer av information om våra användare. Vi använder oss av cookies, pixeltaggar, local storage och andra tekniker för att förstå dig som användare och för att analysera data om användarna. Exempel på sådan information är de sidor som besökts, tid på dygnet besök gjordes och vilken typ av webbläsare som används. Vi använder också olika former av teknik för att känna igen dig som användare och för att analysera data om våra användare. Tekniken används då den är nödvändig för att tjänsten ska fungera, för att göra det lättare för dig att använda tjänsten, och för att vi ska kunna genomföra analyser som gör det möjligt för oss att ytterligare utveckla våra tjänster i linje med användarnas behov. Om du inte accepterar användning av cookies kan du konfigurera webbläsaren att inte acceptera cookies eller välja att inte använda Bolagets webbtjänst.

När du laddar ner Bolagets app på din mobiltelefon, surfplatta eller annan utrustning behöver Bolaget lagra och hämta viss teknisk information från utrustningen för att Bolaget ska kunna tillhandahålla och uppdatera Tjänsten. Genom att ladda ner appen samtycker du till att Bolaget lagrar och hämtar viss teknisk information från utrustningen. Om du inte längre önskar att Bolaget lagrar och hämtar den tekniska informationen måste du avinstallera appen.

Ändring av integritetspolicyn

Vi kommer att regelbundet uppdatera denna integritetspolicy för att spegla eventuella ändringar i hur vi behandlar personuppgifter. Bolaget ska med rimligt varsel via hemsida eller app underrätta användaren vid kommande ändringar av policyn. Om du inte godtar de ändrade villkoren har du rätt att säga upp avtalet med Bolaget innan den ändrade policyn träder ikraft. Du säger upp avtalet med Bolaget genom att avsluta ditt konto hos Bolaget.

Denna personuppgiftspolicy blev senast uppdaterad den 25 januari 2018.

Skyddet för personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Bolaget. Bolaget har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

Kontaktuppgifter

Försäkringsarkivet Nordiska AB
Biblioteksgatan 1
111 46 Stockholm
E-post: hej@gomono.se
Telefon: +46(10) 10 10 508
Organisationsnummer: 556966-4153
Säte: Stockholm