Vanliga frågor

 

Tjänsten

Hur fungerar Mono?

Genom den fullmakt du ger Mono har vi laglig rätt att inhämta din försäkringsinformation från samtliga försäkringsbolag. Hos vissa försäkringsbolag får du själv logga in på deras ”Mina sidor” med hjälp av Mobilt BankID, hämta din försäkringsinformation och dela den med oss. Denna information ligger till grunden för ditt försäkringsarkiv. Mono kommer endast efter din uttryckliga begäran via tjänsten teckna, förnya, avsluta eller ändra någon av dina försäkringar.

Varför ska jag logga in hos vissa försäkringsbolag?

Inhämtning av din försäkringsinformation sker alltid med stöd av den förmedlarfullmakt som du skriver på. Vissa försäkringsbolag har din försäkringsinformation på deras Mina Sidor. När du väljer att logga in hos dessa försäkringsbolag med hjälp av Mobilt BankID, så hämtar du ner din försäkringsinformation direkt därifrån och delar den med oss. Den informationen läser vi sedan in till Monos app. Hos bolag där du inte erbjuds möjligheten att logga in via Mobilt BankID skickar försäkringsbolagen din försäkringsinformation till oss med stöd av din förmedlarfullmakt.

Vad händer om ni får ta del av en försäkring som inte täcks av min fullmakt?

När du loggar in på Mina sidor hos ett försäkringsbolag och hämtar och delar din försäkringsinformation med oss kan det t ex hända att din familjemedlems försäkringsinformation eller information om försäkringar som inte räknas till sakförsäkringar kommer med. Denna typ av information raderar vi ur våra system på en gång då den inte täcks av den förmedlarfullmakt som du skriver på.

Varför kräver Mono signering av fullmakt med BankID?

Fullmakten ger Mono rätt att hämta in information om ditt försäkringsinnehav från försäkringsgivarna. Det är av yttersta vikt för både Mono och försäkringsgivarna att veta att den som signerat fullmakten är den som han/hon utger sig för. Vi har därför valt att använda både Scrive och BankID för att säkerställa identiteten på den som signerar fullmakten och dokumentera exakt vad som signeras och när.

Varför använder Mono tjänsten Scrive i samband med att jag skapar mitt konto?

När du skapar ett konto i Mono behöver du godkänna och signera en förmedlarfullmakt så att vi har rätt att hämta in din försäkringsinformation från försäkringsbolagen. Scrivelösningen säkerställer att signeringen går rätt och säkert till och att du kan få tillgång till dokumentation som visar när och vad du har skrivit på. Detta är vårt sätt att skapa trygghet för både dig, oss och försäkringsbolagen.

Vad är Scrive?

Scrive är en tredjeparttjänst för att ingå juridiskt bindande avtal via app eller webb. Avtalet presenteras för dig i Monos app och du accepterar avtalet genom att signera det med fingret på din mobiltelefonskärm samt med Mobilt BankID. När avtalet är signerat sparas information om datum och klockslag när det signerades tillsammans med skärmdumpar av det exakta avtal som blev presenterat för dig.  Denna typ av signering motsvarar fysisk signering av pappersdokument.

Jag vet inte vilka försäkringsbolag jag har

Vet du inte vilka försäkringsbolag du har? Ange fler bolag om du är osäker, så tar vi reda på det åt dig.

Kan Mono teckna eller avsluta försäkringar utan att jag aktivt gör något?

Mono kommer aldrig teckna ny eller avsluta en försäkring utan att du aktivt ber om det.

Kan jag närsomhelst avsluta mitt konto och fullmakt hos Mono?

Du kan avsluta ditt konto och fullmakt när du vill. Om du vill registrera dig igen senare så har du inte längre kvar din försäkringshistorik.

Hur kan jag se familjens samtliga försäkringar om några försäkringar står på min make/maka/sambo?

Både make/maka/sambo måste skapa var sitt konto hos Mono. Genom en familjefullmakt, som ni tecknar när ni är inloggade i tjänsten, kan dessa konton länkas samman. Ni kan då se och hantera hela familjens försäkringsinnehav på ett enkelt sätt.

Vilka försäkringsbolag arbetar Mono med?

Mono samlar in din försäkringsdata från samtliga försäkringsgivare inom sakförsäkringar i Sverige. I vissa fall behöver du logga in med Mobilt BankID hos försäkringsgivaren för att inhämta och dela med dig av informationen.

Mono har målsättningen att förmedla försäkringar åt minst de 15 största försäkringsgivarna i Sverige. Det är upp till försäkringsgivarna när och om de vill förmedla sina försäkringar genom Mono. Listan på anslutna försäkringsgivare ändras därför över tid.

Hur hålls mitt arkiv aktuellt?

När du tecknar en ny försäkring eller avslutar en försäkring via Mono uppdateras ditt konto utan att du behöver göra något. Om du tecknar eller avslutar en försäkring utanför Mono så behöver du anmäla i appen att du har tecknat eller avslutat försäkringen för att hålla ditt konto aktuellt.

Vad händer om jag tar bort en försäkring från mitt arkiv?

Om du väljer att ta bort en försäkring uppdateras ditt arkiv och försäkringen tas bort. Ta bort en försäkring om du exempelvis ångrat ett köp av en ny försäkring eller om en förnyelse automatiskt har lagts upp i ditt arkiv och du inte tecknat försäkringen. Att ta bort försäkringen är endast en uppdatering av ditt arkiv. Om du vill säga upp försäkringen måste du välja funktionen Avsluta försäkringen eller kontakta ditt försäkringsbolag.

Är det endast privata försäkringar som finns med i arkivet, sjukvårdsförsäkringen som jag har via min arbetsgivare finns inte den med?

Mono omfattar endast dina privata försäkringar. Företagsbetalda försäkringar finns inte med i ditt arkiv utan där står arbetsgivaren oftast som försäkringstagare och din fullmakt ger oss därför inte rätt att inhämta information om dessa försäkringar.

Varför kan jag inte jämföra alla typer av försäkringar?

I dagsläget kan endast vissa försäkringstyper jämföras. Det är framförallt de vanligaste försäkringstyperna såsom hemförsäkring och fordonsförsäkringar som kan jämföras. Denna begränsning är på grund av svårigheten att automatisera en jämförelse mellan försäkringsgivarna för övriga försäkringstyper då försäkringarna skiljer sig mer åt. Vi jobbar tillsammans med försäkringsgivarna för att utöka listan av försäkringstyper som kan jämföras.

Varför får jag ingen offert från mitt nuvarande försäkringsbolag när jag gör en jämförelse?

Vissa försäkringsgivare väljer att inte ge offerter till sina nuvarande kunder.

Monos försäkringsförmedling

Kostnad för tjänsten

Monos tjänster inom jämförelser, rådgivning och förmedling är kostnadsfria för privatpersoner. Om du köper en försäkring via Mono kostar den lika mycket för dig som kund oavsett om försäkringen köps via Mono eller direkt från det aktuella försäkringsbolaget.

Ersättning till Mono

Mono erhåller provision om upp till 10 procent av försäkringspremien för förmedling av samtliga försäkringstyper. Denna provision betalas ej av försäkringstagaren utan av försäkringsbolagen.

Klagomål på Mono

Om du har klagomål på förmedlingen har du möjlighet att inkomma med detta via mail: synpunkter@gomono.se, eller via post ställt till bolagets adress. Handläggningstid för inkomna klagomål skall hanteras inom skälig tid, därefter skickas svar till användaren via e-post. Om du inte är nöjd med vårt svar kan du begära förnyad prövning av ditt ärende. Ärendet behandlas då av vår klagomålskommitté, som lämnar ett definitivt beslut i ärendet.

Registrering och tillstånd

Försäkringsarkivet Nordiska AB som driver tjänsten Mono har tillstånd att utöva försäkringsförmedling avseende direkt försäkring i samtliga skadeförsäkringsklasser och är registrerade som försäkringsförmedlare hos Bolagsverket. Bolaget verkar under 2 kap. 1 och 6 § lag (2005:405) om försäkringsförmedling. För vidare information rörande bolagets registrering kan Bolagsverket kontaktas:

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall
Tel: 0771-670 670
www.bolagsverket.se

Tillsyn

Försäkringsarkivet Nordiska ABs försäkringsförmedling står under tillsyn av Finansinspektionen. För information rörande tillsyn samt information om förmedlares behörighet att förmedla försäkringar kan Finansinspektionen kontaktas:

Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm
Tel: 08-7878000
www.fi.se

Ansvarsförsäkring

Försäkringsarkivet Nordiska AB har ansvarsförsäkring som ger ersättning för ren förmögenhetsskada som drabbar användare. Ansvarsförsäkring: nr 014V100137P är tecknad hos Markel International.

Markel International Insurance Company Limited
Sveavägen 9, 111 57 Stockholm
Telefon 08 – 545 453 53

Krav riktade mot Mono kan riktas direkt mot försäkringsgivaren av ansvarsförsäkringen för de fall ersättning ej har utgått från Mono. Krav ska riktas till dem inom 180 dagar från det att anledningen till kravet uppstått. Den högsta ersättning som kan betalas ut för en enskild skada uppgår till 1 120 200 EUR. Under ett år kan ersättning för skador uppgå till som mest 4 480 800 EUR.

Tvister

Vid en tvist mellan användare och Mono har användare möjlighet att få denna prövad hos Allmänna Reklamationsnämnden alternativt i allmän domstol, i första hand tingsrätten. Vägledning kan fås av Konsumenternas Försäkringsbyrå, Konsumenternas Bank- och Finansbyrå, samt av den kommunala konsumentvägledningen.

Vid skada

Om du drabbats av försäkringsskada

Börja med att försöka minimera skadeverkningarna om det är möjligt, till exempel vid en akut skada som ett läckage eller en personskada. Kontakta det försäkringsbolag du är försäkrad hos så snart du kan och berätta vad som hänt. De ger ytterligare råd om hur du går vidare.

Har skadan skett i samband med ett brott, behöver du i princip alltid göra en polisanmälan. Rådgör med ditt försäkringsbolag, och kontakta sedan vid behov Polisen.

Du kommer vid ersättningsanspråk att behöva fylla i en skadeanmälan, vilken du får från ditt försäkringsbolag. Dessa kan man ofta ladda hem från försäkringsbolagets hemsida, eller så kan du be dem skicka en till dig.

Försäkringsbolagets skyldighet

Försäkringsbolaget är skyldiga att behandla din skadeanmälan inom en månad från det att de tar emot anmälan.

Försäkringsbolaget meddelar dig om sitt beslut om ersättning och vidare hantering av ditt ärende.

Skadan regleras genom reparationer, rekvisitioner, kontant ersättning eller inköp av ny eller begagnad vara. Är skadan inte försäkringsgill enligt villkoren och bolagets bedömning, så kan du få ett avslag.

Om du inte är nöjd med ditt försäkringsbolags beslut, kan du vända dig i första hand med en överklagan till bolaget självt. Kommer ni fortfarande inte överens, kan du vända dig till konsumenträttsliga instanser som Allmänna reklamationsnämnden, Konsumentombudsmannen eller Trafikskadenämnden.

Efter köp

Vad händer efter att jag köpt en försäkring via Mono?

Mono sänder alltid en e-postbekräftelse på förmedlingen om du köper en försäkring via oss. Uppgifterna i bekräftelsen är de avtalsgrundande uppgifterna för försäkringsavtalet (”Försäkringsgrundande uppgifter”) mellan dig och valt försäkringsbolag. Om någon av uppgifterna inte stämmer ska du kontakta oss snarast. Om du lämnat oriktiga uppgifter kan ett ingånget försäkringsavtal bli ogiltigt, eller så kan ersättningen från försäkringsbolaget sättas ned vid en skada.

För specifika produktbenämningar i din försäkring hänvisas till det försäkringsbrev och de försäkringsvillkor som du får från det försäkringsbolag du köper försäkring i. Särskilda krav kan finnas för att din försäkring ska vara fullt gällande. En köpt försäkring är giltig från det startdatum som anges i förmedlingsbekräftelsen, även om du inte hunnit få alla handlingar från det aktuella försäkringsbolaget.

När får jag försäkringshandlingar från försäkringsbolaget? Vilka papper får jag?

Om startdatum ligger nära i tiden (den närmsta månaden), så skickar bolaget ut försäkringsbrev och faktura till dig så snart som möjligt. Om startdatum för din köpta försäkring ligger längre fram i tiden, så skickar försäkringsbolaget normalt ut försäkringshandlingar ca en månad innan försäkringen ska träda i kraft. Bland annat därför är det viktigt att du sparar din e-postbekräftelse från Mono, så att du kan kontrollera dina uppgifter och försäkringsomfattning.

De handlingar du ska få är minst ett försäkringsbrev samt en faktura. De flesta försäkringsbolag brukar även skicka med ett autogiromedgivande som du måste fylla i och skicka in till försäkringsbolaget om du vill betala försäkringen med autogiro. Vissa försäkringsbolag skickar även med produktblad och/eller fullständiga villkor.  Fullständiga villkor kan dessutom hämtas på respektive försäkringsbolags hemsida.

Jag borde fått försäkringshandlingar, men har inte fått det, vad ska jag göra nu?

Om försäkringshandlingar inte har kommit, kontakta Mono. Du hittar e-post och telefonnummer på köpebekräftelsen du erhållit till din e-post. Du kan även kontakta det försäkringsbolag där du köpt försäkringen.

Allmänt om försäkring

Vilka försäkringar behöver jag?

En grundregel är att inte skaffa fler försäkringar än du behöver, och att utgå ifrån ditt aktuella behov. Behoven förändras över tid och det är viktigt att hålla sitt försäkringsskydd uppdaterat. Försäkringsbolagen erbjuder olika villkor och priserna (premierna) varierar mycket. Det lönar sig därför att jämföra bolagen och därigenom veta var du får mest för pengarna. Med Mono får du en bra överblick och en jämförelse över ditt försäkringsskydd vilket underlättar vardagen.

Vad är det viktigaste jag ska tänka på när jag köper försäkring?

Försäkra rätt objekt och rätt försäkringstagare – kontrollera att alla uppgifter stämmer både före och efter köpet. Se till att försäkring köps från rätt startdatum. Kom ihåg att säga upp din gamla försäkring, så att du inte står dubbelförsäkrad.

Vad innebär försäkringsvillkor?

I försäkringsvillkoren framgår det vad försäkringen skyddar och ersätter.

Vad innebär självrisk?

Vid en händelse där du har rätt till ersättning kan du som försäkringstagare behöva betala en självrisk. Summan framgår i försäkringsvillkoren och räknas av från det belopp som försäkringsbolaget betalar ut till dig vid ett försäkringsfall.

Vad är en försäkringspremie?

En försäkringspremie kan ses som det pris du betalar för försäkringen till försäkringsbolaget.

Är det någon skillnad om jag väljer att betala min premie årsvis, kvartalsvis eller månadsvis?

I de flesta fall är försäkringspremien lägre om du väljer att betala årsvis. Många försäkringsbolag tar en extra avgift om man delar upp betalningen av försäkringspremien. Vissa bolag erbjuder samma premie som årsbetalning om man väljer att betala in månadsvis via autogiro.

Kan jag byta försäkringsbolag direkt?

Du kan bara avsluta ditt nuvarande försäkringsavtal på avtalets huvudförfallodag, som oftast inträffar en gång per år. Du kan dock jämföra försäkring och villkor när som helst, och i princip när som helst köpa en ny försäkring med start på kommande huvudförfallodag.

Varför kan jag se min sjukvårdsförsäkring men inte min sjukförsäkring i Mono?

Sjukvårdsförsäkring täcks av den förmedlarfullmakt som du skriver till Mono. En sjukförsäkring är till för att täcka upp vid inkomstbortfall om du har varit sjuk längre än 14 dagar. Denna typ av försäkring räknas inte till sakförsäkringar och täcks inte av den förmedlarfullmakt som du skriver på.

Hur gör jag om jag köpt en försäkring och ångrar mig?

Enligt Distansavtalslagen (DAL) har du rätt att inom 14 dagar ångra en försäkring som köpts på distans (via telefon eller Internet), utan kostnader. Det gäller alla avtal du ingått. Ångerrätten gäller från köpedatum (den dag du ingick avtalet).

Gäller det en fordonsförsäkring som har startat och du är ägare till fordonet, så debiterar de flesta försäkringsbolag dock för den tid som du varit försäkrad, från startdatum fram till uppsägningsdatum, detta med anledning av trafikförsäkringsplikten. Om försäkringen skulle tas bort helt (alltså även retroaktivt) skulle du som kund få betala trafikförsäkringsavgift för den tid som bilen stått oförsäkrad.

Du är också som fordonsägare skyldig att köpa en ny försäkring i ett annat försäkringsbolag innan den försäkring du vill ångra kan tas bort. Försäkringsbolagen accepterar inte ett avslut på ett påställt fordon, om annan försäkring saknas. Detta enligt nuvarande regleringar och praxis. Vill du ångra en fordonsförsäkring som startat och du är ägare till fordonet, måste du alltså ha köpt en annan försäkring som ersätter den du vill ångra.

Ofta har man nytta av att köpa försäkring i god tid, både av praktiska skäl och då det är ett sätt att skydda sig mot höjningar. För alla försäkringstyper gäller att om försäkringsbehovet upphör i tiden mellan köpedatum och startdatum, så kan du ångra försäkringen utan kostnad. Det gäller till exempel om du hinner sälja en bil eller flytta, innan försäkringen träder i kraft.

Integritet

Vilka uppgifter behandlar Mono om mig?

Vi samlar in information om dig när du registrerar ett användarkonto och när du använder våra tjänster. Uppgifterna kan kompletteras med tillgänglig information från samarbetande försäkringsbolag och andra tredje parter. För att ge dig en tydlig bild av hur personuppgiftsbehandlingen går till har vi delat in personuppgifterna i tre kategorier utifrån hur de samlas in:

A) Uppgifter som du själv lämnar till oss
När du registrerar dig som användare eller utför andra aktiviteter inom ramen för tjänsten lämnar du uppgifter om dig själv såsom namn, ålder, telefonnummer, bostadsadress och e-postadress, men även innehåll i meddelanden. Personuppgifter i den här kategorin utmärks av att du aktivt lämnar dem till oss genom att t ex fylla i webbformulär, uppdatera din profil eller kommunicera med oss via epost.

Den information som du själv hämtar in från vissa försäkringsbolag gällande dina försäkrade objekt, så som försäkringspremie, boyta, bilmodell, antal personer i hushållet, barnens namn och andra likartade uppgifter.

B) Personuppgifter som samlas in när du använder Tjänsten
När du använder Mono registrerar vi information om din användning. Denna information omfattar vilka sidor du besöker och hur du beter dig på webbplatsen och i mobil applikationen. Informationen kan delas upp i följande kategorier:

Teknisk information om din enhet och Internet-anslutning
Genom serverloggar och andra verktyg registrerar vi information om enheten du använder och hur den är uppkopplad till Mono. Denna information kan omfatta operativsystem, webbläsarversion, IP-adresser, cookies och unika identifieringsfiler.
Information om hur du använder tjänsterna; användarbeteende
När du installerar, uppdaterar, hämtar in data och utför andra liknande åtgärder i Mono eller använder tjänsterna i övrigt, registreras denna aktivitet automatiskt i våra dataloggar. Denna information kan t ex omfatta hur du skrollar och navigerar på en webbplats.

Information som resultat av ditt användande av tjänsten
Den information som vi hämtar in från försäkringsbolag gällande dina försäkrade objekt, så som försäkringspremie, boyta, bilmodell, antal personer i hushållet, barnens namn och andra likartade uppgifter.

Cookies och annat innehåll som lagras lokalt på din enhet
När du använder Mono försöker vi med olika verktyg att känna igen dig och lära oss mer om dig som användare. Vi använder exempelvis cookies (kakor) för att du inte ska behöva logga in varje gång du besöker vår webbplats. När du laddar ner vår app på din mobiltelefon, surfplatta eller annan utrustning behöver vi lagra och hämta viss teknisk information från utrustningen för att vi ska kunna tillhandahålla och uppdatera tjänsten. Genom att ladda ner appen samtycker du till att vi lagrar och hämtar viss teknisk information från utrustningen. Om du inte längre önskar att vi lagrar och hämtar den tekniska informationen måste du avinstallera appen. När du själv hämtar ner försäkringsinformation från din försäkringsgivare lagras informationen på din lokala enhet som sedan skickar den vidare till oss.

C) Uppgifter från andra källor
Vi kan från tid till annan få information från andra källor, vanligtvis våra partners, reklamkunder, mätverktyg och andra leverantörer. Som ett exempel kan en reklamkund ge oss information om vad som hände efter att du klickat på en annons som visades på någon av våra webbplatser, medan leverantörer av profileringsinformation kan förse oss med sannolikhetsbaserad information om din demografiska profil (t.ex. utbildningsnivå eller storleken på hushåll). Sådan information gör det möjligt för oss att mäta effekten av en annons och i framtiden kunna presentera mer relevanta annonser och mer relevant innehåll för dig. Information från andra källor kan även omfatta data som registrerats innan du ingått avtal med oss.

Varför behandlar Mono uppgifter om mig?

Huvudsakligen behandlar vi personuppgifter i syfte att bygga ditt försäkringsarkiv, konkurrensutsätta dina försäkringar samt presentera statistik kopplad till försäkringar. Personuppgifterna används till att tillhandahålla, administrera, utveckla och anpassa tjänsten och dess funktionaliteter, att säkerställa kundkännedom, att administrera kundförhållandet med dig, samt för att uppfylla säkerhets- och andra författningsreglerade krav. Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling.

Hur länge har Mono kvar mina uppgifter?

Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen såsom de beskrivs i vår integritetspolicy. Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka våra rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

Vem kan jag kontakta för att ta del av vilka personuppgifter som Mono har om mig?

Du har alltid rätt att begära utdrag av de personuppgifter som har använts, begära ändringar av felaktiga eller irrelevanta uppgifter, invända mot att personuppgifterna används för direktmarknadsföring, invända mot att personuppgifterna används för automatiserat beslutsfattande och profilering eller att dessa raderas helt och hållet. En ansökan om registerutdrag ska göras skriftligen till hej@gomono.se och du har rätt att en gång per år få ett registerutdrag utan kostnad.

Vem delar vi uppgifterna med?

För att kunna konkurrensutsätta dina försäkringar behöver vi delge dina personuppgifter till samarbetande försäkringsgivare. Vi kommer inte att dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som anges i vår integritetspolicy om vi inte är skyldiga att göra det till följd av rättslig skyldighet eller om vi först har fått ditt samtycke.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata våra rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem. Vi kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för vår räkning, t.ex. våra IT-leverantörer. Det är dock alltid vi som ansvarar för att dina personuppgifter behandlas på rätt sätt.

Hemförsäkring

Måste jag ha en hemförsäkring?

Nej. Enligt lag är du inte tvungen att ha en hemförsäkring. Hemförsäkringen täcker dock både egendomsskador (så som brand eller stöld), ger juridiskt skydd (så som rättegångskostnader) och personskadeskydd (så som skydd vid resa samt rån- och överfallsskydd). Därmed kan det vara fördelaktigt att teckna en hemförsäkring.

Vad avgör hur högt priset blir för min hemförsäkring?

Ett flertal faktorer påverkar hur försäkringsbolaget bedömer risk och därmed pris för din hemförsäkring. Några av dessa faktorer är: var och ibland hur stort du bor, hur stort lösöresvärde du försäkrar och de eventuella tilläggsförsäkringar du väljer.

Behöver jag en hemförsäkring om jag hyr i andra hand?

Ja. Hyresvärdens försäkring omfattar i de flesta fall inte den som hyr bostaden då ni inte delar på hushållet. Om du hyr i andra hand behöver du alltså teckna en egen försäkring.

Behöver jag en hemförsäkring om jag är inneboende?

Om du bor tillsammans med en kompis kan ni oftast teckna en gemensam hemförsäkring då ni delar på hushållet.

Vad är lösöre?

Lösöre är värdet på bland annat kläder, möbler och elektronik som du har i ditt hem, så kallat lös egendom.

Hur mycket ska jag ha i lösöresbelopp?

Du anger själv värdet av din lösa egendom inom hemförsäkringen. Det belopp du väljer skall motsvara det sammanlagda marknadsvärdet av de möbler, apparater och kläder som du vill försäkra, det vill säga hela ditt lösa bohag. Det är viktigt att du väljer rätt belopp. Om du är överförsäkrad betalar du för högt pris i onödan (du får inte ut mer ersättning vid en eventuell skada), och om du är underförsäkrad riskerar du att få sänkt ersättning vid en skada, även vid mindre skador.

Täcker min hemförsäkring skador som jag själv åstadkommit?

De flesta försäkringsbolag erbjuder en tilläggsförsäkring för skador som du själv åstadkommer. Tilläggsförsäkringen benämns ofta för allrisk/drulleförsäkring och täcker skador som uppstår när du till exempel tappar mobiltelefonen i toaletten, välter en dyr prydnad eller spiller te på datorn.

Villa och fritidshus försäkring

Vad är det som avgör vilket pris jag får betala för villaförsäkringen?

Det är ett antal premiegrundande faktorer som spelar in för att försäkringsbolagen ska kunna bedöma risken och därmed din premie. Några av dessa faktorer är: husets storlek och var i Sverige fastigheten ligger, hur många våtutrymmen byggnaden har, vilken hustyp det är, och hur många extra byggnader som finns på tomten.

Jag har fått något slags läckage i mitt badrum, kan min försäkring hjälpa mig?

Läckagemomentet i en fastighetsförsäkring täcker skador som uppstår på grund av läckage, det som skadas av den utströmmande vätskan. Med vätska menas sådan som kommer från hushållsmaskiner och fast installerade vattenledningssystem. Däremot ersätts inte skadorna på den läckande anordningen, eller den förlorade vätskan som runnit ut.

Hos de flesta försäkringsbolag ersätter försäkringen inte heller ytskikt som skadats (ex kakel, plastmatta), och inte heller tätskikt (våtrumsisolering). Läckagemomentet är till för att ersätta läckageskador på fastighetens stommar och inre konstruktion, inklusive friläggning och isolering av dessa skador.

Ingår skador från snötryck i min villaförsäkring?

Generellt täcker försäkringen snötryck förutsatt att du följt normala aktsamhetskrav. Ni bör själva ta bort så mycket snö som möjligt och minimera risken för skador. Kontrollera alltid vad som gäller i ditt försäkringsbolag då försäkringens omfattning kan variera något.

Bilförsäkring

Måste jag ha en bilförsäkring?

Ja, i alla fall minst en trafikförsäkring.

Vad ersätter trafikförsäkringen?

Den ersätter alla personskador oavsett om den skadade befinner sig i eller utanför fordonet. Trafikförsäkringen ersätter också de sakskador du vållat med fordonet t ex om du kör på ett annat fordon eller om du kör in i ett staket. Däremot ersätter trafikförsäkringen inte skador på din egen bil. Trafikförsäkring är obligatorisk enligt lag.

Vad är det för skillnad på halv- och helförsäkring?

En helförsäkring innehåller en trafikförsäkring, en delkaskoförsäkring och en vagnskadeförsäkring. Vagnskadeförsäkring täcker skador som du vållar din egen bil, till exempel kollision med annat fordon eller djur. Även skador vid singelolycka och uppsåtlig skadegörelse på bilen täcks normalt enbart av vagnskadeförsäkringen. En halvförsäkring innehåller endast en trafikförsäkring och en delkaskoförsäkring.

Vad ingår i helförsäkringen?

Helförsäkring består av halvförsäkring samt vagnskadeförsäkring.

Vagnskadeförsäkring betalar skada på bilen vid

  • trafikolycka t.ex. singelolycka, kollision med djur eller kollision med annat fordon.
  • annan yttre olyckshändelse t.ex. ett träd faller ner på bilen.
  • skadegörelse t.ex. någon annan repar eller sparkar på din bil som är parkerad.

Vad ingår i halvförsäkringen?

Halvförsäkring innehåller trafik-, stöld-, brand-, glas-, maskin-, räddnings- och rättsskyddsförsäkring.

  • Stöldförsäkring ersätter skador genom stöld eller tillgrepp.
  • Brandförsäkring betalar skada genom brand, åsknedslag och explosion.
  • Maskinskadeförsäkring kan betala skador på t ex motor och växellåda.
  • Glasruteförsäkring betalar skador på vind-, sido- och bakruta.
  • Räddningsförsäkring betalar transport av förare, passagerare och fordon.
  • Rättsskyddsförsäkring betalar kostnader för juridiskt ombud samt andra rättegångskostnader, vid vissa tvister om t ex bilköp eller vållande.

Vad händer om bilen inte är trafikförsäkrad?

Trafikförsäkringsföreningen, TFF, som är en statlig organisation har då rätt att ta ut trafikförsäkringsavgift av bilens ägare för den tid trafikförsäkring saknats.

Enligt Trafikskadelagen är bilens ägare skyldig att ha bilen trafikförsäkrad om den inte är avställd. Trafikförsäkringsavgiften är max 10 procent högre än den högsta försäkringspremie som tillämpas för en bil här i landet.

För avgiftstabell se https://www.tff.se/sv/Trafikforsakringsavgift/Avgiftstabell/ 

Vad avgör hur högt pris jag får betala för bilförsäkringen?

Det finns flera faktorer som påverkar försäkringsbolagens riskbedömning och därmed pris. Några av dessa premiegrundande faktorer är: var du bor, vem du är, när du tog körkort, din skadefrihet, bilens klassning, stöldbegärligheten och marknadsvärdet, hur långt du kör per år, och hur du parkerar bilen nattetid.

Varför får unga förare så högt pris?

En försäkringspremie ska motsvara den risk för skadekostnad man utgör, och enligt statistiken råkar yngre förare ut för skador oftare än äldre förare.

När kan jag byta bilförsäkring?

Det avtal du ingått med försäkringsbolaget är vanligen 1-årigt. Du kan därför bara byta försäkringsbolag vid försäkringens årsförfallodag eller när du byter bil. Detta gäller oavsett om du betalar premien månads-, kvartals-, halvårs- eller årsvis.

Kan jag försäkra bilen på en släkting istället för mig själv?

Nej. Den som står som registrerad ägare till fordonet måste vara den som i huvudsak använder fordonet. Endast den registrerade ägaren till fordonet kan stå som försäkringstagare. Om du skriver över ägandet på en närstående och försäkrar fordonet på denna person, kan ersättningen vid en eventuell skada sättas ned eller helt utebli om denna person inte är den huvudsakliga brukaren av fordonet. Detta beror på att man inte betalat in rätt pris för den risk som faktiskt funnits, och därmed lämnat en oriktig uppgift. Vid en skada kan försäkringsbolaget göra en undersökning av fordonets bruk.

Kan jag nyttja den tidigare ägarens försäkring när jag köper en begagnad bil?

Nej. Du kan aldrig nyttja en tidigare ägares försäkring så snart du registrerats som ny ägare till fordonet. Fordonets ägare måste enligt trafikskadelagen köpa trafikförsäkring på bilen från samma dag som man registreras som ägare till fordonet i Bilregistret.

Hur beräknas ersättning vid en skada på fordonet?

Grundregeln är att du varken ska vinna eller förlora på att det inträffat en skada. Kontant ersättning ska motsvara föremålets värde i allmänna handeln omedelbart före skadan (marknadsvärde).

För vissa typer av utrustning, till exempel stereo, däck och lättmetallfälgar ersätter många bolag istället enligt de avskrivningstabeller som finns i försäkringsvillkoren.

Har jag ångerrätt när jag köper en försäkring hos en bilhandlare?

Enligt Distans- och hemförsäljningslagen har en konsument möjlighet att ångra ett köp av försäkring på distans (t ex telefon eller Internet) eller vid hemförsäljning och ångerfristen är 14 dagar.

När du tecknar en bilförsäkring hos en bilhandlare räknas det enligt lagen inte som ett distansavtal varför någon generell ångerrätt inte föreligger. Du är därmed bunden av det försäkringsavtal du ingått och har inte rätt att åberopa ångerfristen om du t ex hittar en billigare försäkring.

Vad innebär bilens premieklass?

Trafikförsäkringsföreningen utarbetar en lista över bilmodeller som speglar bland annat modellens reparationskostnader och säkerhet. Bolagen har dock möjlighet att frångå denna lista och utarbeta en egen klassning. Ju högre klassning desto dyrare försäkring.

Klassningen är en av många faktorer som påverkar premien. Andra faktorer kan vara ägarens ålder, bostadsort, körsträcka, kön och liknande. I princip kan försäkringsbolagen själva använda vilka faktorer de vill vid premieberäkning.

Får försäkringsbolag ta högre premie för direktimporterade bilar?

Ja. Försäkringsbolag får ta ut en högre premie för direktimporterade bilar. Konkurrensverket har slagit fast att det inte strider mot konkurrenslagstiftningen.

Har alla försäkringsbolag samma bonussystem?

Bonussystemen är inte lika hos alla försäkringsbolag och något utbyte av information om bonus förekommer inte längre. Varje bolag har sina egna regler för att placera en ny försäkring i sitt bonussystem.

Gäller bilens försäkring för en tillkopplad släpvagn?

En släpvagn behöver ingen trafikförsäkring utan det är dragbilens trafikförsäkring som gäller. Om du vill skydda släpvagnen vid t ex stöld eller brand måste du däremot teckna en halvförsäkring för släpvagnen. Vill du också få ersättning vid trafikolycka, annan yttre olyckshändelse eller skadegörelse måste du komplettera halvförsäkringen med vagnskada.

Kan försäkringsbolaget neka mig att teckna en bilförsäkring?

Eftersom trafikförsäkringen är obligatorisk enligt lag har bolaget aldrig rätt att neka någon att teckna en trafikförsäkring.

Vad gäller till exempel brand, stöld eller vagnskada har bolaget enligt 3 kap 1 § Försäkringsavtalslagen som regel inte rätt att vägra en konsument att teckna försäkring, som bolaget normalt tillhandahåller allmänheten.

Försäkringsbolaget kan bara vägra teckna försäkring om det föreligger särskilda skäl t.ex. tidigare brott som har särskild betydelse från försäkringssynpunkt eller vid ett stort antal skador som tyder på en vårdslöshet som vida överstiger det normala.

Hur hög är självrisken vid krock med djur/vilt?

Skador på den egna bilen som inte ersätts av annan förares försäkring, kan ersättas av din vagnskadeförsäkring, om villkoren uppfylls. Självrisken är då lika med vagnskadesjälvrisken. Hos de flesta försäkringsbolag kan du köpa en tilläggsförsäkring som heter Självriskreducering vid viltkollision. Detta tillägg ingår ofta i ett större tilläggspaket vars namn varierar mellan olika bolag, exempelvis Bilplus/Bilextra/Bilallrisk. Detta tilläggspaket brukar kosta ca 400-500 kr per fordon och år. Med detta paket slipper man självrisken vid viltkollision och uppsåtlig skadegörelse på fordonet. Hos vissa bolag ingår självriskreducering vid viltkollision i helförsäkringen redan från början.

Barnförsäkring

Jag har tecknat en gravidförsäkring, behöver jag teckna en barnförsäkring också?

Även om du har tecknat en gravidförsäkring så är det viktigt att du tecknar en barnförsäkring så tidigt som möjligt eftersom gravidförsäkringen upphör efter 6 månader. Gravidförsäkringen övergår inte automatiskt i en barnförsäkring.

När kan man köpa barnförsäkring?

Det är bra att teckna en barnförsäkring så tidigt som möjligt innan olyckan är framme.

Vad är skillnaden mellan en sjuk- och olycksfallsförsäkring och en olycksfallsförsäkring?

Sjuk- och olycksfallsförsäkringen ger invaliditetsersättning även vid sjukdomar.

Täcker barnförsäkringen sjukdomar som barnet redan har?

Normalt sett gäller inte barnförsäkringen för sjukdomar eller olycksfall som redan har hänt.

Varför behöver jag en barnförsäkring när skolan har försäkring?

Generellt så har kommun/skola en olycksfallsförsäkring som gäller skoltid. Vissa kommuner har olycksfallsförsäkring som gäller dygnet runt. Vad som saknas i den försäkringen är skydd mot sjukdom. Blir ditt barn invalidiserat på grund av en sjukdom gäller inte skolans försäkring.

Gäller olycksfallsförsäkringen under utövande av idrott?

Det beror på. Normalt sett ja, under förutsättning att idrotten inte ger en viss inkomst. Undantag görs för vissa idrotter och sporter, i synnerhet riskfylld aktivitet. Genom att läsa villkoren eller tala med en försäkringsrådgivare kan du ställa frågor om specifika idrotter du tänkt utöva, och i vilken form.

Varför skall jag fylla i en hälsodeklaration?

Hälsodeklarationen är ett sätt för försäkringsbolaget att bedöma risken för framtida olycksfall och sjukdomar, och eventuella kostnader av dessa.

Båtförsäkring

Hur ska jag tänka när jag anger försäkringsbelopp för min båt?

En viktig del är att du som båtägare sätter ett marknadsmässigt försäkringsbelopp. Vid en totalskada gör försäkringsbolaget en värdering för att se vilket värde båten har. De flesta försäkringsbolagen följer principen att om värdet är lägre än försäkringsbeloppet får kunden det lägre beloppet. Om värdet är högre än försäkringsbeloppet, så får kunden försäkringsbeloppet. Det är därför viktigt att man har rätt försäkringsbelopp. Kontrollera ditt värde minst vartannat år. Det gör du till exempel genom att ringa en båthandlare som säljer liknande båtar.

Båtförsäkringen omfattar även personlig egendom i båten. Hur skiljer sig det från personlig lösegendom som ingår i hemförsäkringen?

Hemförsäkringen ersätter endast stöld av personlig lösegendom som du har med dig när du är ute och reser. Gäller alltså inte för kvarlämnad egendom i båten när båten ligger förtöjd i sin hemmahamn. Båtförsäkringen gäller utrustning som används för båtbruk till exempel regnkläder, kikare, fiskeredskap med mera.

Jag har bara en eka på landet. Behöver jag en båtförsäkring?

För mindre båtar kan du köpa ett tillägg till hemförsäkringen eller fritidshusförsäkringen som kallas småbåt. Till småbåt klassas båtar som är ca 6×2 meter och inte har en motorstyrka på mer än ca 15 hk. Gränserna kan variera något mellan olika försäkringsbolag.

Är min båt försäkrad mot skador från blixten?

Ja. Om man har en helförsäkring ingår det i momentet brand, blixt och explosion.

Vad händer om jag lånar ut båten till en vän, eller hyr ut båten till någon? Får jag ersättning från min försäkring om något skulle hända?

Båtförsäkringen är avsedd för privat bruk och inte uthyrning. Men det går bra att låna ut båten till en vän vid enstaka tillfällen.